Strona główna
W skrócie
W razie zagrożenia zdrowia i życia zadzwoń na bezpłatny numer telefonu:


999 - telefon stacjonarny     

112 - telefon komórkowy

O firmie PDF Drukuj E-mail


                                                                                        OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert dla lekarzy medycyny wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w: 
a. zespołach wyjazdowych specjalistycznych ratownictwa medycznego,
b. izbie przyjęć (ambulatorium chirurgicznym),                                                                                                                 
c. wyjazdowej opiece lekarskiej nocnej i świątecznej                                                                                  
d. ambulatorium stomatologicznym.  
e. oddziale paliatywno – hospicyjnym.                                                                                                   
                                                                                             
1. Przedmiot konkursu obejmuje przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w/w komórkach, polegających na niesieniu pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia na obszarze działalności.
2. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawierana będzie na okres od 01.01.2015r.do31.12.2016r.
3. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /www.wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 
4. Oferty należy składać w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu  w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności do dnia 10 grudnia 2014r.w sekretariacie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 do godz. 12:00.
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2014r. w siedzibie WSPR w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4 komisja konkursowa rozpocznie pracę o godz.12:30.
6. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 5.
7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
9. Proponowane kwoty należności za realizację zamówienia są do wglądu w Kadrach.
- posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej
- posiadających specjalizacje lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii 

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 17 listopada 2014 )
mmmmmm.jpg