W skrócie
Ambulatorium chirurgiczne

Telefon: (0-17) 852-66-01   
Czynne: przez całą dobę
BIP PDF Drukuj E-mail
  
 

Biletyn Informacji Publicznej


I. Dane Organizacyjne:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

35-026 Rzeszów ul. Poniatowskiego 4

Nip: 813-29-02-117

Regon : 690271233

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041775

II. Status prawny:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie

Nadzór nad działalnością Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

III. Zadania działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Do podstawowych zadań należy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością w szczególności

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego

- udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

- współdziałanie w ramach siatki bezpieczeństwa Województwa Podkarpackiego z innymi podmiotami systemu ratownictwa

- koordynowanie organizacji specjalistycznej opieki medycznej i transportu sanitarnego dla poszkodowanych w katastrofach masowych w tym także poza województwem podkarpackim.

- prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia

- prowadzenie szkoleń z zakresu doraźnej pomocy medycznej przedlekarskiej i lekarskiej

- uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób w tym ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej

IV. Organy i struktura organizacyjna

Organami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego są

- Dyrektor Stanisław Rybak

- Rada Społeczna

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy

  1. Zastępcy Dyrektora do spraw Techniczno- Eksploatacyjnych – Mirosław Solecki

  2. Głównego Księgowego – Anna Chorzępa

V. Jednostki działalności medycznej

  1. Oddział Opieki Paliatywno- Hospicyjnej wraz z Poradnią Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu oraz Zespołem Opieki Domowej

  2. Oddział Ratownictwa Medycznego

  3. Ambulatoryjna i Wyjazdowa Podstawowa Opieka Zdrowotna

  4. Izba Przyjęć

  5. Pielęgniarka Koordynująca

  6. Dział Farmacji Szpitalnej

VI. Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy

1. Dział Techniczno – Eksploatacyjny

2. Dział Ekonomiczno- Finansowy

3. Dział Transportu

4. Stacja Kontroli Pojazdów

5. Punkt Sterylizacyjny

6. Stanowisko do spraw kadrowych i socjalnych

7. Stanowisko metodyczno – organizacyjne

8. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych

9. Stanowisko do spraw wojskowych

10. Radca Prawny

11. Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością

VII. Majątek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Nr działkiForma

Władania nieruchomością

Powierzchnia działkiRodzaj – przeznaczeniePowierzchnianr 1211/2

nieodpłatne użytkowanie0,4644 ha

administracyjno -medyczny ul.Poniatowskiego 6

583 m2nr 1211/2nieodpłatne użytkowanie0,4644 haadministracyjno -medyczny ul.Poniatowskiego 4

garaże samochodowe

2529 m2442 m2

nr 1799/15nieodpłatne użytkowanie

1,0305 ha

Rzeszów ul. Wyzwolenia 4

Garaże i Stacja obsługi

Diagnostyka

Trafo

3532 m2

162 m2

25 m2nr 1634/1 nr 1635nieodpłatne użytkowanie0,3188 ha

Dębica ul. Chopina 9

Budynek Stacji Obsługi nr 2

Garaże samochodowe105 m2

913,60 m2

3218/4

umowa najmu

0,2705 ha

Dynów ul. Ożoga 5 Wiata Stalowa

45 m2
 


 


 

 

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 

Wojewódzka Stacja Pogotowia  w Rzeszowie podaje do publicznej
wiadomości, że przeznacza do wynajmu powierzchnię 76,42 m2 zlokalizowaną w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Rzeszów przy ul. Wyzwolenia 4.
1.Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość w której wydzielona została powierzchnia pod najem zlokalizowana jest w Rzeszowie przy ul Wyzwolenia 4, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 1799/19 i budynków obrębu 216 – staromieście , obj. księgą wieczystą
Nr 111803/6
2. Powierzchnia nieruchomości budynkowej z której wydzielona została powierzchnia pod wynajem wynosi – 76,42 m2
3.Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w Rzeszowie przy ul. Wyzwolenia 4
Nieruchomość to 1- kondygnacyjny budynek.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość budynkowa przeznaczona jest pod działalność usługowo- warsztatową  zgodnie z Statutem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości ;
Nieruchomość oddana w nieodpłatne użytkowanie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie  przez Województwo Podkarpackie, na czas nieokreślony.
6. Informacja o przeznaczeniu powierzchni pod wynajem:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Wykaz został wywieszony w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w  Rzeszowie i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz zamieszczony na stronie internetowej: www.wspr.pl.
 

 

 

 

Sporządził:                                                                        Rzeszów    05.09.2014                              
Grzegorz Zięba
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 05 września 2014 )
mmmmmm.jpg